Visum Express: Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 21 februari 2019

Dessa bestämmelser är tillämpade på samtliga tjänster som Visum Express i Sverige AB (nedan ”Bolaget”) tillhandahåller, om inte annat särskilt angivet skriftligen mellan Bolaget och Kunden. Bestämmelserna innefattar Bolagets ansvar vid utförande av Bolagets tjänster.

 

Ansvar för dröjsmål, avslag, beslut och fel
Bolaget ansvara för de dröjsmål, avslag och fel som beror på Bolagets försummelse. Kunden vid Bolagets försummelse har rätt att begära kompensation. Om fel uppstår skall dock Kunden först informera Bolaget och hitta en alternativ lösning till felet innan annan påföljd begärs. Dock ansvarar inte Bolaget i något fall för dröjsmål, avslag, beslut eller fel som orsakas av ambassad, konsulat, myndighet, transportör eller annan tredje part oavsett anlitad eller rekommenderad av Bolaget. Vid skada eller förlust av dokument, i form av resedokument, pass, visum och annan liknande handling, orsakad av Bolaget har kunden rätt till en kompensation. Dock ansvarar Bolaget inte i något fall för skada eller förlust som orsakas av ambassad, konsulat, myndighet, transportör eller annan tredje part oavsett anlitad eller rekommenderad av Bolaget. Bolaget ansvarar inte heller för indirekta skador så som till exempel förlorad handelsvinst, förlorad inkomst, avtalsbrott i/med andra avtal, force majeure och andra liknande samt motsvarande skador.  


 

Reklamation och ångerrätt 
Kunden har möjlighet att reklamera och ångra beställning av tjänst så länge beställningen av tjänsten ej är påbörjad. Reklamation och ångerrätt sker skriftligen från Kunden. Sker inte reklamationen i rätt tid eller på korrekt sätt mister Kunden rätten att reklamera eller ångra beställd tjänst. 
 

Betalning

Betalningen ska ske i förskott om inte annat har avtalats mellan Kunden och Bolaget. Möjligheten att betala i efterskott finns, dock efter genomförd och godkänd kreditprövning. Om kunden ej har fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Bolaget rätt till ersättning för påminnelser, inkassokostnader samt dröjsmålsränta enligt lag. 

Vid tvist 

Eventuella tvister mellan Kunden och Bolaget skall i första hand lösas genom förhandling. Om förhandlingarna inte leder till en lösning, avgörs tvister som gäller detta avtal i Stockholms Tingsrätt. På detta avtal tillämpas Svensk lag.

Frågor och funderingar

Vid frågor och funderingar kring allmänna villkor, vänligen kontakta oss på e-post, info@visumexpress.se